Avís legal i política de privacitat

Última actualització: 28 de novembre de 2020

Aquest lloc web (www.literalbcn.comwwww.literalbcn.cat) és titularitat de Cultura 21, SCCL, societat inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona, en el full d’inscripció 13970. Cultura 21, SCCL, té el domicili a la ciutat de Manresa, a la Plaça Gispert 4, 2n pis (CP 08241) i  el seu NIF és F65533200.

Podeu contactar amb nosaltres per escrit a l’adreça indicada, per correu electrònic a info@literalbcn.cat o al telèfon al 93 742 26 83.

Podeu consulteu les Condicions Generals de Contractació.

Responsable del tractament de dades

Responsable: Cultura 21, SCCL
NIF F65533200
Plaça Gispert 4, 2n pis
08241 Manresa
Correu electrònic: info@tigredepaper.cat
Telèfon: 93 742 26 83

Informació general

Amb caràcter general l’ús de la pàgina web no requereix la comunicació de dades de caràcter personal per part dels usuaris. En cas que els usuaris comuniquin les seves dades personals a través d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre mitjà, Cultura 21 garanteix la total confidencialitat d’aquestes així com el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tot adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i confidencialitat de les dades. Així mateix, en cas que l’usuari faci ús d’alguna de les vies de contacte existents en aquesta pàgina web, haurà d’acceptar explícitament la política de privacitat i les condicions corresponents.

La present política de privacitat és d’aplicació general a tots els usos i serveis d’aquesta pàgina web. No obstant, pot consultar la informació particular dels diferents serveis en l’apartat corresponent.

Drets de les persones interessades

Tenen la condició de persones interessades aquelles que hagin remès dades de caràcter personal a Cultura 21. Les persones interessades podran exercir els drets reconeguts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, pel Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret d’accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament per part de Cultura 21.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar dades de caràcter personal que puguin resultar inexactes o incorrectes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades de caràcter personal que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: permet a la persona interessada que no es digui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: permet a la persona interessada que se li facilitin les dades de caràcter personal per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable sense cap impediment.
 • Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): permet a la persona interessada no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o l’afecti significativament.

Així mateix, qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Cultura 21 està tractar dades de caràcter personal que els afectin, o no, i en el seu cas exercir els drets abans esmentats.

En cas de sol·licitar la supressió de les dades personals, Cultura 21 deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. La supressió de dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la gestió d’algun o alguns dels serveis prestats per Cultura 21 podrà implicar el cessament d’aquests.

Per tal d’exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada podrà adreçar-se a Cultura 21 per qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu postal, adreçat a:

FIRA LITERAL – CULTURA 21
Plaça Gispert número 4, 1r pis
08241 Manresa

Finalitats del tractament i legitimació

El tractament de dades de caràcter personal per part de Cultura 21 té les finalitats següents:

 • Gestionar la relació comercial entre Cultura 21 i els seus clients i subscriptors i tot allò que se’n deriva: comunicacions, compres, facturació, devolucions, enviaments, cobraments, etc., quan la persona interessada hagi adquirit productes mitjançant la pàgina web.

Legitimació: la base legal per a aquesta finalitat és l’execució del contracte de compra dels productes corresponents, així com el consentiment de la persona interessada. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

 • Enviament de comunicacions de caràcter informatiu als clients de la Fira Literal..

Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada així com l’interès legítim de Cultura 21 de posar en coneixement dels clients i subscriptors productes similars als adquirits per aquests. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

 • Enviament de comunicacions comercials, informació de productes, promocions i altres de tipus comercial, promocional i publicitari.

Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada prestat a l’hora de subscriure’s al newsletter de la Fira Literal i l’interès legítim de Cultura 21 de dur a terme la seva acció comercial. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal seran conservades de manera indefinida mentre el consentiment no sigui revocat per la persona interessada o fins que Cultura 21 cessi l’activitat o el servei relacionat. Les dades corresponent a la facturació i els contractes celebrats serà conservada durant el temps legalment establert per la normativa aplicable.

Cessió de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada mitjançant aquesta pàgina web no seran cedides a tercers (exceptuant el cas de les recollides de productes a les llibreries indicades) si no se n’ha sol·licitat el consentiment de forma expressa, amb excepció dels casos legalment previstos, sens perjudici del tractament derivat de la comptabilitat, l’enviament dels productes, etc. sempre per compte i amb encàrrec exprés de Cultura 21.

Adreces IP

Els servidors podran utilitzar de manera automàtica l’adreça IP i/o el domini emprat per l’usuari. Aquestes dades poden ésser recopilades amb finalitats estadístiques sobre el número i característiques de les visites. Així mateix, en cas de contactar amb Cultura 21 mitjançant algun dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, l’adreça IP serà incorporada a l’arxiu corresponent juntament amb les dades remeses i l’acceptació de les clàusules de consentiment per al tractament de dades de caràcter personal, de les condicions de contractació o qualsevol altra que sigui expressament marcada i acceptada per l’usuari.

Mesures de seguretat

Cultura 21, com a responsable i conforme al què disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció dels personis físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades els mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Informació particular en cas de registre

El registre a la pàgina web té com a finalitat facilitar l’experiència de l’usuari, la gestió de les compres, pagament i enviaments de productes que es troben a la venda a través de la web de Tigre de Paper. El registre requereix l’acceptació expressa de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu conteniment exprés al tractament de les dades de caràcter persona que faciliti mitjançant la pàgina web, entre les quals hi constaran les dades de contacte, enviament i facturació, incloses les necessàries segons el mitjà de pagament i enviament escollit. L’usuari podrà revocar el consentiment o exercir qualsevol dels drets que l’assisteixen adreçant-se a Cultura 21 d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant l’espai habilitat a per donar-se de baixa una vegada accedeixi a l’espai personal amb el nom d’usuari i clau de pas indicats en el moment de registrar-se.

Informació particular en cas de subscripció al newsletter

La subscripció al newsletter requereix l’acceptació expressa de l’usuari de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu consentiment exprés a l’enviament per part de Cultura 21 de  comunicacions per correu electrònic de caràcter informatiu i comercial. L’enviament podrà ésser cancel·lat unilateralment per Cultura 21. Així mateix, l’usuari podrà adreçar-se a Cultura 21 per exercir els seus drets d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant un enllaç de baixa automàtica que inclou l’enviament del newsletter a la part inferior del missatge.

Informació particular en cas de compra o subscripció de compres

La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal en cas d’adquisició de productes mitjançant aquesta pàgina web o de la subscripció de compres de llibres de Tigre de Paper, forma part de les condicions generals de contractació que han d’ésser acceptades per l’usuari en el moment de formalitzar el contracte.